تعریف روانشناسی؛ روانشناسی چیست؟

روانشناسی قانونی یا روانشناسی جنایی (Forensic Psychology) به مسائل قانونی از نگاه سایت 3m-healthtourism روانشناختی توجه دارد. روانشناسی كودک (Child Psychology) همانند روانشناسی رشد به مطالعهٔ فرآیندهای روانشناختی کودک، رفتارهای کودک، رشد کودک از دوران بارداری تا پایان دورهٔ نوجوانی، مسائل عاطفی، هیجانی و … یکی از اهداف اصلی روان شناسی صنعتی و سازمانی افزایش رفاه کارکنان در محیط کار است. شاید گمان کنید که روانکاوی شاخهای مجزاست و ارتباطی با روان شناسی ندارد. اگر به مصاحبهٔ زیگموند فروید پدر روانکاوی با رادیو بی بی سی در سال ۱۹۳۹ گوش کنیم میبینیم که فروید از روانکاوی به عنوان شاخهای از دانش روان شناسی یاد میکند. پس مشاوره شاخهای جدای از روان شناسی نیست بلکه بخشی از آن است. روانشناسی وب یا وب سایکولوژی (Web Psychology) شاخهای است که به مطالعهٔ علمی رفتار و فرآیندهای روانی انسان در کنش با اینترنت، وب و فناوریهای پیرامون آن میپردازد. روانشناسی راهنمایی و مشاوره (Counseling Psychology) یکی از پرکاربردترین و گستردهترین شاخههاست. با این حال، یک نفر از هر ۵ نفر به مراقبت بیمارستانی نیاز پیدا میکند. از آنجایی که هر انسانی منحصر به فرد است روانشناسی شخصیت تلاش میکند تا الگوهای شناختی و رفتاری انسانها را مورد بررسی قرار دهد تا به درک صحیحی از انسان دست یابد.

من برای سومین سال هست که از طریق آزیموت این موتور رندر رو تهیه می کنم. پس همانند دیگر شاخههای دانش از اصول علمی پیروی میکند. 1. روانشناسی دانش است پس از اصول علمی پیروی میکند. برای نمونه: برخی از مردم بر این باورند که پرخاشگری یا تماشای رفتار پرخاشگرانه (بازیهای بوکس، کشتی کج و …) احساس پرخاشگری را کاهش میدهد. سومین هدف روانشناسی این است که دربارهٔ رفتار و فرآیندهای روانی پیشبینی کنیم ما میخواهیم پیشبینی کنیم که مردم در زمینههای گوناگون چگونه رفتار میکنند یا میاندیشند. به بیان دیگر این شاخه به دنبال درک رفتار و فرآیندهای روانی انسان در شرایط فرهنگی و اجتماعی گوناگون است. روانشناسان صنعتی و سازمانی در محیطهای گوناگون مشغول به کار میشوند. این شاخه به بررسی طیف گستردهای از مسائل انسانی در زمینهٔ رشد از هنگام پیش از تولد تا مرگ میپردازد و به دنبال یافتن راهکارهای مناسب برای چالشها و بحرانهایی است که افراد در هر مرحله از زندگی با آن روبرو میشوند.

ازآنجاکه خطر مرگ براثر کووید ۱۹ در سالخوردگی بالاتر است، پژوهشگران داروهای ضدپیری را بهعنوان درمانی برای این بیماری آزمایش میکنند. تنها درصورتی ماسک بزنید که علائم کووید (بهخصوص سرفه) را دارید یا از فردی مشکوک به ابتلا به کووید ۱۹ مراقبت میکنید؛ درغیر این صورت باتوجه به کمبود جهانی ماسک، استفاده از آن توصیه نمیشود. همانگونه که از نامش پیداست به مطالعه و بررسی زمینههای مرتبط با شخصیت انسان میپردازد. 3. روانشناسی به بررسی فرآیندهای روانی میپردازد. روانشناسی رشد (Developmental Psychology) که با نام روانشناسی تکوینی یا روانشناسی تحولی هم شناخته میشود، به مطالعه و بررسی رشد انسان و چگونگی و چرایی تغییرات انسان در طول زندگی میپردازد. روانشناسی میان فرهنگی (Cross-Cultural Psychology) به مطالعهٔ چگونگی تأثیر عوامل فرهنگی روی رفتار انسان میپردازد. روانشناسان سلامت اثرات متقابل عوامل جسمانی و روانی روی یکدیگر را بررسی میکنند. این دانش به بررسی رفتار که دیدنی (عینی) است و فرآیندهای روانی که انگارهای (ذهنی) است میپردازد.

رفتار آشکار است و در برابر آن فرآیندهای روانی، پنهان و انگارهای (ذهنی) است. روانشناسی مثبت نگر (Positive Psychology) یا روانشناسی مثبت گرا مطالعهٔ علمی افکار، احساسات، رفتار و فرآیندهای روانی انسان است که به جای تمرکز بر نقاط ضعف و کاستیها به نقاط قوت و توانمندیهای انسان توجه میکند. روانشناسی شخصیت به مطالعهٔ احساسات، الگوهای فکری و رفتاری میپردازد. آنچه روشن است این است که رویکردهایی مانند شناختی، رفتاری و زیستشناختی در روانشناسی، از اندیشههای فیلسوفانی مانند افلاطون، سقراط، بقراط و … حفظ فاصلهی دستکم یک متر از فردی که سرفه یا عطسه میکند. روانشناسی مرضی یا روانشناسی نابهنجاری (Abnormal Psychology) به آسیبشناسی روانی و رفتارهای ناهنجار میپردازد. روانشناسی بالینی (Clinical Psychology) به شناسایی و درمان اختلالات روانی، تغییر رفتارهای ناکارآمد و حل مشکلات زندگی میپردازد. روانشناسی رسانه (Media psychology) به بررسی و مطالعهٔ علمی اثرات رسانه بر فرآیندهای روانی و رفتار (به ویژه رفتار اجتماعی) مردم و نیز تأثیر مردم روی رسانهها میپردازد. روانشناسی صنعتی و سازمانی (Industrial and Organizational Psychology) یا روانشناسی کار به مطالعهٔ رفتار و فرآیندهای روانی انسان در راستای بهبود بازدهی و عملکرد نیروی انسانی در محیط کار میپردازد. روانشناسی زیستی یا روانشناسی فیزیولوژیک (Biopsychology) به مطالعهٔ تأثیر مغز و سیستم عصبی بر احساسات، افکار و رفتارهای ما میپردازد.

روانشناسان اجتماعی بر چگونگی درک و تعامل انسانها با یکدیگر تمرکز دارند. این شاخه به مطالعه و بررسی چگونگی یادگیری و شیوههای آموزش میپردازد؛ همچنین اثرات متغیرهای گوناگون روی یادگیری دانشآموزان را مورد ارزیابی قرار میدهد. این مطالعه از دیدگاههای گوناگون فیزیولوژیکی، تاریخی، نظری، فلسفی و عملی بررسی میشود. بیشتر این روانشناسان در مدرسه کار میکنند اما برخی از آنها نیز در مراکز درمانی خصوصی یا دولتی و دانشگاهها به تحقیق و پژوهش میپردازند. ممکنه در حال حاضر کرونا موتور رندر کاملی نباشه اما برای رندر حوزه هایی که بیشتر ازش استفاده میشه (عمدتا رندر معماری و محصولات) بی نظیر یا کم نظیر هست. بیشتر روانشناسان (نه همه) بر این باورند که زایش روانشناسی علمی در سال ۱۸۷۹ رخ داد. خاستگاه روانشناسی نوین را میتوان تا سدههای چهارم و پنجم پیش از زایش مسیح در یونان پیگیری کرد. مخالفین این رویکرد بر این باورند که رفتارگراها بیش از اندازه روی رفتار انسان تمرکز میکنند و دیگر عوامل موثر مانند مسائل شناختی و ذهنی را نادیده میگیرند.

این شاخه عوامل روانی موثر در جرم و جنایت و بزهکاری را مطالعه میکند؛ و به دنبال راهکارهایی موثر برای بازپروری و بهبود کسانی است که به عنوان مجرم یا بزهکار شناخته میشوند. میپردازد. روانشناسان کودک تنها روی رشد جسمانی تمرکز ندارند بلکه مسائل ذهنی، عاطفی و اجتماعی نیز در حوزهٔ کار آنهاست و به درمان اختلالات روانشناختی کودک، پیشگیری و بازپروری نیز میپردازند. این شاخه به مطالعهٔ الگوهای ناکارآمد ذهن، احساس و رفتار انسان که میتواند باعث اختلالات روانی شود میپردازد؛ و نقش مهمی در ارزیابی سلامت روان، شناسایی اختلالات روانشناختی و درمان طیف گستردهای از اختلالات روانی مانند افسردگی، استرس، اضطراب ایفا میکند. امروزه از روش رفتاردرمانی شناختی (CBT) برای درمان بسیاری از اختلالات روانشناختی استفاده میشود. همچنین رگههایی از این دانش در ایران، چین، هند و مصر نیز بوده است. روانشناسان عمومی میتوانند در محیطهای دانشگاهی، آزمایشگاهی، مراکز درمان دولتی و خصوصی به فعالیت حرفهای بپردازند. روانشناسان بالینی پس از پایان تحصیل و گذراندن دورههای آموزشی ویژه به عنوان رواندرمانگر (درمانگر یا تراپیست) در کلینیکهای خصوصی یا دولتی به حل مشکلات مردم میپردازند. آیا واکسنها و درمانهای موجود کووید ۱۹ میتوانند از علائم پایدار این عفونت پیشگیری کنند؟

والاترین هدف روان شناسی کنترل است. هدف روان شناسی سلامت بهبود و افزایش سطح سلامت روان و یافتن راهکارهایی برای پیشگیری از بروز بیماریها و اختلالات روانی است. ما در گروه آقای روانشناس با ارائه خدمات گوناگون روان شناسی از جمله مشاوره، رواندرمانی، کوچینگ، آموزش و … کارشناسان آمارهای غیرقابلاعتماد در بسیاری از نواحی جهان را دلیل این امر میدانند. روانشناسان مثبتنگر در محیطهای دانشگاهی و تحقیقاتی دولتی و خصوصی، و نیز محیطهای درمانی به فعالیت میپردازند. روانشناسان تجربی در دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی خصوصی و دولتی کار میکنند. آنها در محیطهای دانشگاهی و تحقیقاتی فعالیت میکنند اما اصلیترین محل فعالیت این افراد شرکتها و سازمانهای بزرگ دولتی یا خصوصی است. کرونا چینی یا ویروس کرونای ووهان ویروس تنفسی جدیدی است که در اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020 از استان هوبی و شهر ووهان چین شروع شد و افراد زیادی را به کام مرگ کشانده است. این شاخه از روانشناسی بیش از دیگر شاخههای آن برای مردم شناخته شده است. نتایج این کارها برای دیگر شاخههای روانشناسی بسیار سودمند است.

این شاخه بر چگونگی تأثیر عوامل فیزیولوژیکی و روانشناختی روی سلامت و بیماری انسان تمرکز دارد. هدف راهنمایی و مشاوره کمک و راهنمایی به کسانی است که درگیر مشکلاتی خفیفتر از اختلالات روانشناختی هستند. پس به کمک توصیف ما به «چیستی» رفتار و فرآیندهای روانی پی میبریم. نخستین هدف روانشناسی توصیف سادهٔ رفتار و فرآیندهای روانی است. نماد روانشناسی نیز نخستین کاراکتر از واژهٔ یونانی روانشناسی است که در بالا گفته شد. سالی که ویلهلم وونت نخستین آزمایشگاه روانشناسی را در شهر لایپزیک آلمان برپا کرد. متغیرهای زیادی در گستردگی شیوع عوامل بیماریزا نقش دارند و نمیتوان با اطمینان گفت که گرمای هوا شیوع کووید ۱۹ را متوقف خواهد کرد. روانشناسان رفتارگرا بر این باورند که برای درمان اختلالات روانشناختی باید به تکنیکهای رفتاری به عنوان پایهٔ اصلی درمان تمرکز کرد. این شاخه به بررسی تحلیلی و عمیق رفتار و فرآیندهای روانی انسان میپردازد و به دنبال درمان اختلالات روانشناختی با بهرهگیری از رویکرد روانکاوی است. کووید ۱۹ میتواند از طریق قطرات ریز از بینی یا دهان افراد بیمار پس از سرفه یا بازدم منتقل شود. ماندگاری ویروس کرونا عامل کووید ۱۹ روی سطوح هنوز بهطور دقیق معلوم نیست.

روانشناسی شاخههای بسیار گوناگونی دارد. کووید ۱۹ برخلاف سرماخوردگی و آنفلوانزا بیماری جدیدی محسوب میشود و اطلاعات دربارهی آن هنوز بسیار اندک است. علائم کرونا جدید (کووید ۱۹) چیست؟ تعریف روانشناسی – روانشناسی چیست؟ حتی در ورژن های جدید کرونا شما نیاز به تعریف نورهای پورتال در بازشدگی های فضای معماری داخلی رو ندارید و این مورد به صورت اتوماتیک توسط موتور رندر پردازش میشه. این سرعت و سادگی رو در زمان تهیه رندرهای اینتراکتیو هم دارید که باعث میشه تمرکزتون روی طرحتون باشه و درگیر مشکلات تکنیکی موتور رندر نشید. من فکر می کنم سازندگان موتور رندر کرونا مهندسین و برنامه نویس های تنبل اما باهوشی بودند! این مورد رو در حال حاضر با موتور وی ری می تونید مقایسه کنید. زمانی برای گرفتن رندرهای معماری با موتور رندر قدرتمندی مثل منتال ری (که به نظرم ناشناخته و مرموز به تاریخ پیوست ولی منبع الهام توسعه موتورهای دیگه شد) باید زمان زیادی وقت می گذاشتید و تنطیمات زیادی رو در نظر می گرفتید اما موتور کرونا در کمترین زمان و با کمترین تنظیمات به شما بهترین نتیجه رو میده. این موتور برای کاربران تازه کار که هنوز نمی خوان به شکل کاستومایز و دستی تنظیمات رندر رو تغییر بدن و به طور کلی خیلی در این بحث عمیق نشن و تمرکزشون روی جنبه هنری کار باشه فوق العاده هست.

پژوهشی تازه به ماندگاری سهساعتهی ویروس عامل کووید ۱۹ در هوا اشاره کرده، اما این یافته در محیط آزمایشگاهی بهدست آمده است و انتقال ویروس کرونا جدید از طریق ذرات معلق در هوا را در محیط واقعی تایید نمیکند. برخی مطالعات به ماندگاری چند ساعته تا چند روزه اشاره کردهاند؛ ااما دوام عامل بیماریزا به شرایط مختلف نظیر نوع سطح، دما یا رطوبت محیط بستگی دارد. این موضوع به سن، نوع علائم و داشتن بیماری زمینهای بستگی دارد. اگر ۵۰ سال به بالا هستید یا بیماری زمینهای یا تنگی نفس دارید و به همراه آن یکی از علائم بیماری را نیز در خود مشاهده میکنید، به بیمارستان مخصوص پذیرش بیماران کووید ۱۹ در استان خود مراجعه کنید. دوره نهفتگی کووید ۱۹ چقدر است؟ دانشی است که به مطالعهٔ رفتارهای انسانی و فرآیندهای روانی و ذهنی میپردازد. 2. روانشناسی به بررسی رفتار میپردازد. روانشناسی سیاسی (Political Psychology) به بررسی رفتار و فرآیندهای روانی انسان در تعامل با سیاست و عملکرد سیاسی میپردازد. روانشناسی رفتاری (Behavioral Psychology) که به آن مکتب رفتارگرایی هم گفته میشود؛ به بررسی و مطالعهٔ رفتار انسان میپردازد. روانشناسی دارای رویکردهای گوناگونی است برای نمونه: رویکرد روانکاوی، رفتارگرایی، روانشناسی شناختی، رفتاردرمانی شناختی (درمان شناختی رفتاری – CBT)، روان شناسی انسانگرایانه، گشتالت، روانشناسی مثبتنگر و …

توسط دکتر زادان فرخ

دکتر زادان فرخ متخصص قلب هستم