در نمایشگاه گردشگری به خصوص بخش گردشگری سلامت چه می گذشت؟/امان از دست بیمارستان ها…

در نمایشگاه گردشگری به خصوص بخش گردشگری سلامت چه می گذشت؟/امان از دست بیمارستان ها...در نمایشگاه گردشگری به خصوص بخش گردشگری سلامت چه می گذشت؟ / ایمنی در بیمارستان ها … – خبرگزاری گردشگری سلامت ایران

منبع: https://medtourpress.ir/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2/

توسط دکتر زادان فرخ

دکتر زادان فرخ متخصص قلب هستم