زیبایی – ویکیپرسش

۳. واژههایی که بنابر برخی وجود تفسیر ی در حوزه زیبایی قرار میگیرند؛ مانند حبک (زیبایی) و تبرج (زینتنمایی). رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا در ادامه میگوید: در واریانت غالب که الان نمیدانیم در کشور ما چه واریانتی است، از هر هزار نفر مبتلا، یک نفر فوت میکند. مثلا در زمان دلتا از هر ۱۰۰ نفر یک نفر فوت میکرد. یکی از نشانههای مهم چیده شدن یا نظم و ترتیب است که در قرآن بهگونههای مختلف ذکر شده است:«و زمین را گستردیم و در آن کوههای ثابتی افکندیم و از هر گیاه موزون، در آن رویاندیم». صبر و گذشت نیز از جمله رفتارهایی است که بهگونهای زیبا مطرح شده است:«پس صبر جمیل پیشه کن». گذشت زیبا:«پس، از آنها به طرز شایستهای صرفنظر کن». بینش زیباییشناختی در قرآن با توجه به مبانی هستیشناسی و معرفتشناسی آن بوده و با مبانی زیبایی شناسی تفکر غربی آن متفاوت است. مهدی مطیع، مبانی زیباییشناختی در قرآن، قرآن به مثابه نظریهپردازی زیباییشناسی، فصلنامه هنر، سال ۱۳۸۵، شماره نشریه، ۷۰، ص ۲۱۰. فضیلت، محمود، زیباییشناسی قرآن، ص ۲۲، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۷. ۸. ↑ فضیلت، محمود، زیباییشناسی قرآن، ص ۲۲، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۷.

بر این اساس مفاهیم بسیاری که نقش عمدهای در تصحیح نگرش فکری بشر دارد، در قرآن ذکر شده است. نظام آفرینش بر اساس هندسه دقیق و منظمی بر پا شده است، این نکته را میتوان در این آیات ملاحظه نمود:«البته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم»! زیبایی انواع مختلفی دارد و هر مکتبی به فراخور مبانی هستیشناسانه و معرفتشناسانه خود آن را به گونههای مختلفی تقسیم کرده است. قرآن از رنگ سبز بهعنوان نعمت و خرمی و رنگی بهشتی یاد کرده و فرموده است:«بر اندام آنها (بهشتیان) لباسهایی است از حریر نازک سبز رنگ و از دیبای ضخیم و با دستبندهایی از نقره آراستهاند». حسن بلخاری، بنیانهای نظری زیباییشناسی اسلام در قرآن کریم، فصلنامه هنر، سال ۱۳۸۵، شماره نشریه، ۷۰، ص ۱۶۴ تا ۱۷۱. ۳۴. ↑ حسن بلخاری، بنیانهای نظری زیباییشناسی اسلام در قرآن کریم، فصلنامه هنر، سال ۱۳۸۵، شماره نشریه، ۷۰، ص ۱۶۴ تا ۱۷۱. ۳۳. ↑ مهدی مطیع، مبانی زیباییشناختی در قرآن، قرآن به مثابه نظریهپردازی زیباییشناسی، فصلنامه هنر، سال ۱۳۸۵، شماره نشریه، ۷۰، ص ۲۱۰. ۳. ↑ خرقانی، حسن، مفاهیم زیباییشناختی در قرآن، مجله مطالعات اسلامی، ص ۱۱، سال ۱۳۸۷، شماره ۸۰.

بنابراین تعریف، زیبایی آن است که انسان را، ضمن رفع حس زیباییجوییش به کمال نیز نایل کند. و پس از خلق انسان به این زیبایی خداوند به خود آفرین میگوید:«آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است». بهراستی که تناسب اندام انسان و قرار گرفتن هر یک از اعضا در جای خود و نیز کارکرد دقیق، حساب شده و زیبای آن حیرت دانشمندان را به دنبال داشته است حیرت و شعفی که هنوز ادامه دارد. خاموشی هم این است که دو دوره (۲۸ روز) از بیماری بگذرد و هیچ مورد جدیدی از ابتلا گزارش نشود. وقتی کانون طغیان به خوبی و به سرعت شناسایی نشود و توسط تیمهای واکنش سریع کنترل نشود، بیماری به سرعت در سراسر کشور گسترش مییابد و علاوه بر بار جانی که برای مردم خواهد داشت، هزینههای هنگفتی هم به جامعه تحمیل خواهد کرد. او اظهار میکند: هشدارها درباره بیماری کرونا از هفتهها قبل داده شده اما متاسفانه واکنشی که انتظار داشتیم، دیده نشد و عادیانگاری شرایط مجددا سراغ جامعه آمد.

بنا بر تعریفی زیبایی یک هماهنگی و هارمونی است که لذات ما را در یک خط سیر معین متشکل میکند و سبب اندیشه زیبا میشود. در حالی که در بعضی از کشورها گزارش داده میشود که BA۵ واریانت غالب است یا خواهد شد. وی ادامه میدهد: این عادیانگاری و بیتفاوتی نسبت به شرایط که در جامعه دیده میشود. «همان خداوندی که آفرید و منظم کرد و همان که اندازهگیری کرد و هدایت نمود». یکی از مبانی مهم زیباییشناسی قرآن، تأکید بر هدفمندی است؛ چون اساس دعوت قرآن، هدایت و دل دادن مخاطب به پیامهای الاهی و معنوی است. بهعنوان نمونه درباره داستانهای قرآن آنگاه که از بعد هنری آن سخن گفته میشود و محتوای این داستانها در قالب عبارات زیبا برجسته میشود، به این معنا نیست که زیبایی آن در داستانسرایی و جلوههای ادبی و هنری آن موضوع زیباییشناسی است؛ بلکه هدف از ذکر آن هدایت انسان و تأکید بر قدرت و توانایی بینهایت پروردگار است.

در لغت از مصدر زیبیدن دارای معانی؛ چون شایسته، نیکو، جمیل و خوشنماست و زیبایی نیز یعنی حالت و کیفیت زیبا که عبارت است از: نظم و هماهنگی که همراه عظمت و پاکی در شیء وجود دارد و عقل و تخیل و تمایلات عالی انسان را به تحسین وادارد و لذت و انبساط پدید سایت 3m-healthtourism آورد. و بر تو این کتاب را نازل کردیم که روشنگر هر چیز است. هر انسانی با هر گرایشی زمانی که به نظاره طبیعت مینشیند از شگفتیها و زیبایی آن به وجود میآید و روحش طراوتی دوباره مییابد تماشای کوههای سترگ، رودهای جاری، طلوع خورشید از جایی و غروب آن در جایی دیگر، رعد و برق که هر یک میزانی از زیباییهای خیرهکننده است، از دیگر جلوههای زیبایی است که قرآن آن را در قالب طبیعت بیجان و جاندار ترسیم کرده و دریچهای دیگر از زیبایی شناختی به وجود آورده است. به گزارش شفقنا از همشهری آنلاین، طی روزهای گذشته، مسئولان از افزایش آمار بیماران سرپایی و بستری مبتلا به کرونا در کشور خبر دادهاند و تهران بین استانها، بیشترین موارد فوتی هفتگی را ثبت کرده است. ضمن اینکه کنترل کرونا به معنی کاهش موارد مبتلا و بستریها است اما این موضوع در روزهای گذشته در کشورمان روند افزایشی داشته و بر اساس علم وزارت بهداشت، آمار بستری ۳ برابر شده است.

همه اینها باعث تشدید بیماری میشود. علامه محمدتقی جعفری (ره) با ذکر این نکته که با دقت در یک اثر زیبای خلقت ، در عین آنکه حس زیباجویی انسان اشباع میشود به دریافت کمال نیز نایل میگردد، زیبایی را چنین تعریف میکند:نمود یا پردهای نگارین و شفاف که روی کمال کشیده شده است. در لغت از مصدر زیبیدن دارای معانی مختلفی؛ چون شایسته، نیکو، جمیل و خوشنماست و در اصطلاح، نمود یا پردهای نگارین و شفاف است که روی کمال کشیده شده است. البته هنوز هیچیک از شهرهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی نیستند، اما به گفته خود مسئولان و کارشناسان، بیم آن میرود که نقشه کرونایی کشور دوباره مانند زمستان گذشته قرمز و نارنجی شود و آمار فوتیها نیز دورقمی شود. ۱. زیبایی محسوس؛ مانند گلها و جنگلها. زیبایی محسوس، زیبایی نامحسوس، زیبایی معقول ، زیبایی و جمال مطلق خداوند. بنابراین قرآن خود جلوه گاه زیبایی است و در آن پدیدههای زیبایی شناختی و نشانههای زیبایی وجود دارد و نمونههای فراوانی از این آیات در قرآن یافت میشود و اثبات میکند که خداوند سرچشمه همه زیباییهاست و در آفرینش جهان و نعمتهای آن زیبایی را مد نظر داشته است.

کلیدواژه: زیبایی، قرآن، آیات . یکی از مفاهیمی که در قرآن، آیات فراوانی بدان اختصاص یافته، مفهوم زیبایی است. احتمال هم دارد که به آن شرایط نرسیم. ما در کشورمان هنوز به مرحله کنترل هم نرسیدهایم. ما برای این که به پایان و خاموشی اپیدمی و پاندمی برسیم، باید اول بتوانیم بیماری را کنترل کنیم. دکتر سوری میگوید: اگر در حال حاضر آمار فوتیها و همچنین شدت بیماری در کشور پایین است، دلیلش این نیست که ما تلاش خاصی برای کنترل بیماری انجام دادهایم. وضعیت حاضر وضعیتی نیست که در اتاقهای بسته درباره مسائل تصمیمگیری شود. این اپیدمیولوژیست میافزاید: متاسفانه دادههای بیماریها و اپیدمی در اختیار ما نیست تا بتوانیم تحلیلهای عمیقتری داشته باشیم. بدیهی است برای کسب بینش دقیق ابتدا باید تعریف و حدود آن را تعیین نمود و سپس با استفاده از مفروضات و مبانی آن، در آیات و مصادیق تعمق نمود تا بینش زیباییشناسی شکل گیرد. نمیتوان زیبایی و هنرمندی را صرفاً در قالبهای محدود مادی و هنری آن تعریف کرد. علاوه بر آن اکتساب زیباییها را توصیه میکند؛ حال این موارد چه زیبایی معنوی باشد و چه زیبایی مادی و محسوس.

طلاق (۶۵)، آیه ۲. ۱۷. ↑ حجر (۱۵)، آیه ۸۵. ۲۴. ↑ اعلی (۸۷)، آیه ۲ ۳. اعلی (۸۷)، آیه ۲ ۳. ۱. ↑ نحل (۱۶)، آیه ۸۹. نحل (۱۶)، آیه ۸۹. معارج (۷۰)، آیه ۵. ۱۶. ↑ معارج (۷۰)، آیه ۵. حجر (۱۵)، آیه ۱۹. ۲۵. ↑ حجر (۱۵)، آیه ۱۹. ۱۹. ↑ ایازی، سیدمحمدعلی، اصول و مبانی زیباییشناسی قرآن کریم، پایگاه اطلاعرسانی تبیان. ایازی، سیدمحمدعلی، اصول و مبانی زیباییشناسی قرآن کریم، پایگاه اطلاعرسانی تبیان. لازم است که از طرف نظام سلامت به مردم اطلاعرسانی شود و توصیههای لازم به مردم داده بشود. و با این حال، بعضی از آنها را از جهت میوه بر دیگری برتری میدهیم در اینها نشانههایی است برای گروهی که عقل خویش را به کار میگیرند». الان تنها امید ما این است که خود ویروس آتشبس یکطرفه خود را حفظ کند و جهش وحشتناکی پیدا نکند که جان عده زیادی را به خطر بیندازد. دکتر سوری میگوید: در حالت عادی ۴ تا ۶ ماه از آخرین نوبت واکسن که گذشت، باید دوز بعدی را تزریق کرد. اینجا وزارت بهداشت است که باید بیاید و مثلا بگوید گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال سطح ایمنی بدنشان اینقدر است و پس این گروه در اولویت تزریق واکسن هست یا نیست.

تفاوتی که میان مبانی زیباییشناختی اسلام با عمده مکاتب اومانیستی غرب وجود دارد، این است که اسلام گستره زیباییاش از زیبایی طبیعی و محسوس فراتر رفته و زیبایی معنوی و اخلاقی را نیز دربرمیگیرد. ما میدانیم که باید به مردم هشدارهای لازم را بدهیم، میدانیم که رعایت پروتکلها باید افزایش پیدا کند. در شرایط اپیدمی حتی اگر احتمال افزایش آمارها کم هم باشد، مسئولان باید این احتمال کم را هم جدی بگیرد. ما حتی نمیدانیم واریانت غالب در کشورمان در حال حاضر چیست. در حال حاضر تعداد شهرهای آبی کاهش یافته و تعداد شهرهای زرد دچار افزایش شده و از ۹۱ به ۱۰۵ شهرستان رسیده است. و از رنگ زرد بهعنوان رنگی شادیآور. خداوند میفرماید:«گاوی باشد زرد یک دست، که رنگ آن، بینندگان را شاد و مسرور سازد». پیراستگی از عیوب یکی دیگر از نشانههای آفرینش الاهی است نکتهای که قرآن در سوره ملک در هنگامی که به زیبایی آسمان توجه میدهد ذکر میکند: «همان کسی که هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید، در آفرینش خداوند رحمان هیچ تضاد و عیبی نمیبینی! ملک (۶۷)، آیه ۳. ۳۱. ↑ ملک (۶۷)، آیه ۳. ۲۳. ↑ طلاق (۶۵)، آیه ۲.

از نظر قرآن زیبایی انسان، زیباییهای طبیعت و زیبایی معنوی و اخلاقی از پدیدههای زیبایی محسوب میشود. آیات مربوط به طبیعت را آیات طبیعتی مینامند و مفسران بیش از ۷۵۰ آیه ذکر کردهاند که آنها نیز تقسیمبندیهای مختلفی دارند و شامل توصیف زیبایی آسمان و نیز دیگر پدیدههای طبیعی میشوند. پرسش: آیا در قرآن آیاتی وجود دارد که بتوان از آنها یک بینش زیباییشناسی استخراج کرد؟ بهطور کلی چهار نوع زیبایی اساسی وجود دارد. تعدادی از آیات قرآن نیز به رنگهای گوناگون اشاره دارد. رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کرونا با اشاره به این که نیاز به تزریق دوز یادآور توسط مردم هست یا خیر، میگوید: ما تا سطح ایمنی بدن خود را در برابر ویروس ندانیم، نمیفهمیم که آیا دوز بوستر یا همان دوز یادآور واکسن کرونا برایمان لازم است یا نه. الان کشور ما در دنیا از نظر تعداد تست یک میلیون نفر جمعیت، رتبه ۱۲۰ را دارد که عددی بسیار ناچیز است. ۱. جمال (زیبایی بسیار)، حسن (شادیآور، دلپسند)، زینت (امر زیبایی که به چیزی افزوده شود) که سه واژه محوری زیباییاند. «و در روی زمین، قطعاتی در کنار هم قرار دارد که با هم متفاوتند و (نیز) باغهایی از انگور و زراعت و نخلها، (و درختان میوه گوناگون) که گاه بر یک پایه میرویند و گاه بر دو پایه (و عجیبتر آنکه) همه آنها از یک آب سیراب میشوند!

توسط دکتر زادان فرخ

دکتر زادان فرخ متخصص قلب هستم