نقش اساسی ارائه دهندگان خدمات سلامت در فرآیند نوآوری و تحول در صنعت

نقش اساسی ارائه دهندگان خدمات سلامت در فرآیند نوآوری و تحول در صنعتنقش اساسی ارائه دهندگان خدمات سلامت در مسیر نوآوری و تحول در صنعت – آژانس گردشگری سلامت ایرانیان
منبع: https://medtourpress.ir/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA/

#نقش #اساسی #ارائه #دهندگان #خدمات #سلامت #در #فرآیند #نوآوری #تحول #در #صنعت

توسط دکتر زادان فرخ

دکتر زادان فرخ متخصص قلب هستم