چرا بیمارستان های ایران در افکار عمومی به «برندهای بد» تبدیل شده اند؟ / درس تلخی از آتش سوزی بیمارستان گاندی

چرا بیمارستان های ایران در افکار عمومی به «برندهای بد» تبدیل شده اند؟  / درس تلخی از آتش سوزی بیمارستان گاندیچرا بیمارستان های ایران در افکار عمومی به «برندهای بد» تبدیل شده اند؟ / درس تلخی از آتش سوزی بیمارستان گاندی – آژانس گردشگری سلامت ایرانیان


منبع: https://medtourpress.ir/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF/

توسط دکتر زادان فرخ

دکتر زادان فرخ متخصص قلب هستم