روشهای علمی، روشهای اتفاقی نیستند

بنابراین دیدن یک چهره زیبا متفاوت از دیدن یک نقاشی زیبا است و قسمتهای متفاوتی از مغز را فعال میکند. نتایج تحقیق نشان داد چهرهها و هنرهای تجسمی به عنوان انواع مختلفی از چیزهای زیبا باعث تحریک و فعالیت بخشهای مشخصی از مغز میشود. اما این مناطق لزوما روی هم منطبق نیستند یعنی پدیدههای زیبا لزوما تنها یک منطقه مغز را فعال نمیکند. یعنی جستجوی روابط ریاضی بین محرکها و ادراکات حاصل از آنها. به سخن دیگر، انسان در جستجوی این است که چه رفتاری در برخورد او با دیگران پسندیدهتر و موثرتر است. در واقع هرگونه رفتاری بر پایه تصورات قبلی یا منطق از پیش تجربه شده، استدلال میشود. چه در حال گوش دادن به آهنگ فرانتس شوبرت، خیره شدن به نقاشی ون گوگ یا دیدن آسمان شب زیر نور ستارهها باشیم، زیبایی را به همین طریق در مغز تجربه خواهیم کرد. ۳- ارزشهای مثبت گروهی و شهروندی مثل مسؤلیتپذیری، دلگرمی دادن و شکیبایی. ۱- تجاربی که مردم برای آنها ارزش قائلند مثل امید، شادی و خوشبینی. اصطلاح روانشناسی را برای نخستین بار لایبنیتز (Leibnitz) فیلسوف مشهور آلمانی در آثار خود بهکار برد و سپس یکی از مریدان او به نام ولف (Wolff) این کلمه را در قرن هجدهم رایج ساخت.

پارسا، محمد، زمینه روانشناسی، تهران، بعثت، ۱۳۷۲، چاپ هفتم، ص۲. ۴. ↑ پارسا، محمد، زمینه روانشناسی، تهران، بعثت، ۱۳۷۲، چاپ هفتم، ص۲. ۸. ↑ پارسا، محمد، زمینه روانشناسی، تهران، بعثت، ۱۳۷۲، چاپ هفتم، ص۲۶. پارسا، محمد، زمینه روانشناسی، تهران، بعثت، ۱۳۷۲، چاپ هفتم، ص۲۶. میزیاک، هنریک، تاریخچه و مکاتب روانشناسی، احمد رضوانی، تهران، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ص۱۶. ۲. ↑ میزیاک، هنریک، تاریخچه و مکاتب روانشناسی، احمد رضوانی، تهران، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۶، چاپ دوم، ص۱۶. آنها اعتقاد دارند که روانشناسی، مانند فیزیک، در تلاش برای اندازهگیری کمی و عینی متغیرهای مجزا و فرمولبندی قوانین انتزاعی است. با توجه به اینکه علم در حکم شناخت قوانین طبیعت است، روانشناسی علمی نیز میکوشد تا میدان علم را در حد بررسی رفتار حیوان و انسان، به منزله اجزای طبیعت، توسعه بخشد. از این زاویه و با دید طبیعتنگری، روانشناسی براساس مشاهده و آزمایش به تدوین قوانین رفتار میپردازد. روانشناسی علاوه بر رفتارهای طبیعی به بحث و بررسی در چگونگی رفتارهای نابهنجار یا غیرطبیعی نیز میپردازد. این تیم ابتدا ادبیات مربوط به تمام مطالعات تصویربرداری مغز را که به بررسی واکنشهای عصبی افراد در مورد هنرهای تجسمی و چهرهشناسی پرداخته است را بررسی کردهاند و همچنین از افراد خواستهاند در مورد اینکه آیا آنچه را که دیدهاند زیباست یا نه گزارش دهند.

اگر این نظریه غالب باشد، در واقع زیبایی را میتوان در یک منطقه واحد از مغز جستجو کرد. اگر ایده تمرکز زیباییمغز صحیح باشد، این کشف یک پیروزی چشمگیر برای نظریه محلیسازی عملکردی است. مصرف این گیاه برای سلامت و زیبایی پوست مفید بوده، به دلیل وجود ویتامین ث فراوان به بدن در تولید کلاژن کمک می کند. میزان این اسیدهای آمینه در ترکیبات معمول خوراک تامین کننده ی نیاز پرنده نیست و افزودن نوع سنتتیک باعث بهبود عملکرد می شود. محصول A-clean فرتاک ضدعفونی کننده ی پودری خوراک است که موجب کاهش آلودگی های احتمالی یا حتمی در خوراک طیور خواهد شد. تره کوهی همانند خواص پیاز و خواص سیر دارای خاصیت ضدعفونی کننده بوده، مصرف آن روده ها و دستگاه گوارش را ضدعفونی میکند. همچنین همانند خواص تره، حاوی ترکیب سولفوری ازجمله کمپفیرول است. همچنین پرورده تره با سركه در باز كردن گرفتگي كبد و طحال مفید است. همچنین از آن در پخت کلانه هم استفاده می شود. گیاه تره کوهی، منبع غنی پلی فنولز است و از قلب محافظت می کند.

متخصصین مغز که از ایده «تمرکز زیبایی» طرفداری میکنند این فرضیه را مطرح کردهاند که این مرکز ممکن است در قشر اوربیتوفرونتال، قشر جلوی پیشانی جای گرفته باشد. محققان روانشناسی مطالعات خود را دقیق و موشکافانه طراحی و اجرا میکنند. پس از بررسی مطالعات مختلف، محققان در مجموع با دادههای 49 مطالعه مواجه شدند که نشاندهنده آزمایشات 982 شرکتکننده است. در مطالعه اخیر، تیمی از محققان دانشگاه Tsinghua در پکن و همکارانشان منشأ زیبایی را مورد بررسی قرار دادند و استدلال کردند که این امر در مغز ما به همان اندازه مانند یک معما است که در دنیای واقعی نیز کشف علتها در مورد زیبایی دشوار است. از آنجا که روانشناسان از همان روشهای تحقیق فیزیکدانان، زیستشناسان و سایر دانشمندان استفاده میکنند، پس روانشناسی چنانچه قبلا نیز گفته شد، یک رشته علمی است. در روانشناسی علمی امروزی، توجه عمیقی به موفقیتهای فیزیک، شیمی و سایر علوم طبیعی میشود. بنابراین استفاده از توکسین بایندرهای چندجزئی به همراه ترکیبات موثر در رفع اثرات مایکوتوکسین ها جهت حذف خطر آلودگی به مایکوتوکسین ها در تغذیه طیور الزامی است. خوردن تره کوهی با روغن حیوانی برای دفع کرمهای معده موثر است. آدمی، یگانه موجودی است که برای ادامه موفقیتآمیز زندگی باید از نیازها و توانهای بدنی و روانی خود و دیگران آگاهی کافی داشته باشد.

اسامی دیگری نیز در قرن هجدهم و نوزدهم به طور همزمان در مورد این علم بهکار میرفته است. این علم با همه جوانب زندگی در ارتباط است. ایدههای مربوط به تناسب، هماهنگی، تقارن، نظم، پیچیدگی و تعادل همه توسط روانشناسان به طور عمیقی بررسی شده است. ۵- شرایط ناظر بر بهبود کار و رابطه سازنده میان افراد را مورد بررسی قرار میدهد. بنابراین چه بخشی از مغز ما به زیبایی پاسخ میدهد؟ باتوجه به این دیدگاه (که هم به طور گستردهای مورد بحث است و از سوی دیگر به طور گسترده مورد اعتراض است) بیشتر آنچه مغز انجام میدهد نتیجه ماژولهای کاملاً تخصصی است. در مورد آنچه باعث زیباییجسم میشود نظریه کم نیست. محققان دانشگاه Tsinghua به جای اینکه به طور بالقوه به ترکیبی از مطالعات بینتیجه و کم قدرت در مورد اینکه آیا درک زیبایی در برخی مناطق خاص مغز واقع شده است یا خیر، به بررسی تحقیقات قبل نیز پرداختهاند.

برای فهم روانشناسی ابتدا باید معنای این سه اصطلاح را فهمید. ما برای زیبایی به چیزی فراتر از دلیل ارزش قائل هستیم. در حقیقت به دنبال این هستیم که خود را با آن احاطه کنیم و حتی خود را در پی آن رها کنیم. ما آن را در طبیعت، هنر و فلسفه و حتی در دکوراسیون خانه و مبلمانمان نیز جستجو میکنیم. احتمالاً سالها طول خواهد کشید، شاید حتی نسلها که ما رشتهای شبیه به علوم اعصاب زیباییشناسی داشته باشیم. شاید فکر کنید روانشناسی همان عقل عام است ولی محققان غالبا به نکات غیرمنتظرهای در رفتار انسان پیمیبرند. گرچه علم هنوز نمیتواند به ما بگوید زیبایی چیست، اما شاید بتواند به ما بگوید که کجاست یا کجا نیست. اما مطمئناً اینگونه نیست که پردازش هرنوع حالت روانی یا شهودی که میتوانید توصیف کنید را به جایی مشخص از مغز مربوط کنید. در روانشناسی، مطلوب این است که نتایج حاصل، رفتار شمار زیادی از آدمها را توصیف کنند. معنی تحتالفظی روانشناسی، مطالعه نفس، شناخت یا علمالنفس بود و این همان معنایی است که واژه روانشناسی هنگامی که ساخته شد در برداشت. ولی تعریف فرآیندهای ذهنی دشوارتر از تعریف رفتار انسان است؛ فرآیندهای ذهنی همان افکار، احساسات و انگیزههایی هستند که ما انسانها در درونمان داریم و قابل مشاهده مستقیم نیستند.

یعنی احساس و اندیشه، واکنشها و پاسخهای بدنی و روانی را شامل میشود. به این جهت روانشناسان به موضوعهایی مانند یادگیری، هیجان، هوش، وراثت و محیط، تفاوتهای فردی و رفتارهای گروهی و تاثیر ویژگیهای بدنی در رفتار علاقه نشان میدهند و میکوشند علت بروز چنین رفتارهایی را روشن نمایند. روانشناسی، علم تحقیق در رفتار موجودات زنده و بهخصوص رفتار بشر میباشد و به همین جهت از چندی پیش، روانشناسان علاقه شدیدی نسبت به مشکلات عملی که برای افراد بشر پیش میآید و راهحلهایی که میتوان پیشنهاد کرد، پیدا نمودهاند. تعریف لغوی رفتار عبارت است از جمیع فعالیتهایی که از موجود زنده سر میزند نه آنهایی که بر او وارد میگردد. روانشناسی دانشی است که ما را به دقایق کردار و کنه رفتار آدمی و هر موجود زندهای رهنمون میسازد. در علمالنفس رفتار آدمی از راه تفکر قیاسی و نظر شخصی تجزیه و تحلیل میشود. رفتار هر کاری که انسان میتواند انجام دهد.

با وجود آزمایشاتی که با نسبت طلایی انجام داد، فخنر همچنان بر این باور بود که زیبایی تا حدود زیادی در مغز بیننده است. آنها دادههای بسیاری از مطالعات منتشر شده را جمع کردند تا ببینند آیا نتیجه مطابقی وجود دارد یا خیر. دنیای ما توسط زیبایی تعریف میشود و با این وجود ما میکوشیم تا تعریف درستی از آن به دست آوریم. به همین دلیل در میان آشپزها طرفداران بسیاری دارند. بسیاری از روانشناسان احساس میکنند که اگر روانشناسی میتوانست از این علوم پیروی کند دچار تحولات بزرگی میشد. واژه (psychology) یا روانشناسی همچون بسیاری از اصطلاحات علمی ریشهای یونانی دارد و از دو کلمه psyche به معنی روح یا ذهن و logos به معنی شناخت یا مطالعه تشکیل میشود. در تعریف روانشناسی روی مطالعه علمی تاکید بسیار شده است. این روش در مقایسه با روش علمی بسیار ناتوان و فرسوده است. شکی نیست که روش تجربی و تطبیقی، موقعیت مناسبی برای حفظ وحدت روانشناسی فراهم میآورد. از زاویه پژوهش و در میدان عمل این دو دیدگاه عبارتند از روشهای تجربی و روشهای بالینی. روانشناسان امروزی به هر نوع مکتب یا نظام وابسته، یا به هر نوع روش کاری معتقد باشند، بر یکی از این دو دیدگاه و یا غالبا بر هر دو تکیه میزنند.

از این لحاظ روانشناسی، علمی است به علت آنکه نظری و تجربی است و عمومی است به علت آنکه تطبیقی است. وقتی روانشناس آلمانی گوستاو فخنر شواهدی را ارائه داد مبنی بر اینكه افراد مستطیلهایی را ترجیح میدهند که بدون آنکه بدانند در آنها نسبت طلایی در اضلاع به کار گرفته شده است. اکثر مردم، روانشناسی را به مشکلاتی مثل افسردگی، خشونت و اختلالات روانی ربط میدهند. ۲- صفات فردی مثبتی مثل ظرفیت، عشق، کار، فعالیت، قریحه و مهارتهای میانفردی. منصور، محمود، روانشناسی ژنتیک، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۱۵. ۱. ↑ منصور، محمود، روانشناسی ژنتیک، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۱۵. منصور، محمود، روانشناسی ژنتیک، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۹. ۱۰. ↑ منصور، محمود، روانشناسی ژنتیک، تهران، سمت، ۱۳۸۱، چاپ سوم، ص۹. اتکینسون، ریتاال، زمینه روانشناسی، براهنی و دیگران، تهران، رشد، ۱۳۷۸، چاپ سیزدهم، جلد ۱، ص۲۹. ۱۳. ↑ اتکینسون، ریتاال، زمینه روانشناسی، براهنی و دیگران، تهران، رشد، ۱۳۷۸، چاپ سیزدهم، جلد ۱، ص۲۹. ۳. ↑ اتکینسون، ریتاال، زمینه روانشناسی، براهنی و دیگران، تهران، رشد، ۱۳۷۸، چاپ سیزدهم، جلد ۱، ص۲۹. عظیمی، سیروس، اصول روانشناسی عمومی، تهران، دهخدا، ۱۳۶۶، چاپ دهم، ص۳۰.

اما میتوانیم مطمئن باشیم که اغواگریهای زیبایی همچنان ما را به این درک جذاب و دست نخورده برای لذت از زندگی سایت 3m-healthtourism سوق خواهد داد. برای ساده کردن ایده، میتوانیم مناطقی از مغز را که دارای شرح وظایف خاص هستند اینگونه نام ببریم: «مرکز لذت»، «مرکز حافظه»، «مرکز بینایی» و «مرکز زیبایی». مثلا قسمتهای خاصی از قشر بینایی دارای قدرت تمیز حرکتی درست و مطلوب برای حرکت میباشد. به دلیل وجود ویتامین آ فراوان در این سبزی، مصرف آن برای تقویت بینایی مفید بوده، به پیشگیری و درمان آب مروارید چشم کمک میکند. فلاسفهای مانند سانتایانا قرنها تلاش کردهاند تا زیباییرا درک کنند، اما دانشمندان نیز اکنون آمادهاند تا تلاش خود را برای کسب اطلاع از چیستی و چگونگی زیبایی انجام دهند. اما روانشناسی فقط بر پایه تدوین و در نتیجه تبیین علمی رفتار تکیه نمیزند بلکه با توجه به چگونگی زندگی و با تالیف معارفی که در اختیار دارد میکوشد تا موجودات و از آن میان خصوصا انسان را به کمک کلیه روشهایی که به نتایج قابل توجهی منتهی میشوند، بفهمد و درک کند. ۱- روانشناسی اصول کلی ناظر بر رفتار را با توجه به تفاوتهای فردی و شرایط مربوط مشخص میکند. جنبش دیگر، روانشناسی مثبتنگر نام دارد که در آغاز قرن بیست و یکم شتاب گرفته و بر سه موضوع کلی تاکید دارد.

به طور کلی مصرف این سبزی خطر بروز بیماری های قلبی و سکته را کاهش میدهد. روانشناسی، یا بهتر بگوییم رفتارشناسی، کیفیت رفتار موجودات را با استفاده از روشهای علمی مورد بررسی و تحقیق قرار میدهد. ۱۶. ↑ سانتراک، جان، زمینه روانشناسی، مهرداد فیروزبخت، تهران، رسا، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱، ص۳۸. ۱۴. ↑ سانتراک، جان، زمینه روانشناسی، مهرداد فیروزبخت، تهران، رسا، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱، ص۳۸. شاملو، سعید، بهداشت روانی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، چاپ اول، ص۱. ۷. ↑ شاملو، سعید، بهداشت روانی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، چاپ اول، ص۱. ۶. ↑ سانتراک، جان، زمینه روانشناسی، مهرداد فیروزبخت، تهران، رسا، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱، ص۵۲. سانتراک، جان، زمینه روانشناسی، مهرداد فیروزبخت، تهران، رسا، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱، ص۳۸. ۵. ↑ سانتراک، جان، زمینه روانشناسی، مهرداد فیروزبخت، تهران، رسا، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱، ص۳۸. سانتراک، جان، زمینه روانشناسی، مهرداد فیروزبخت، تهران، رسا، ۱۳۸۳، چاپ اول، ج۱، ص۵۲. ۱۱. ↑ پارسا، محمد، زمینه روانشناسی، تهران، بعثت، ۱۳۷۲، چاپ هفتم، ص۲.

در این تعریف سه اصطلاح کلیدی علم، رفتار و فرآیندهای ذهنی وجود دارد. روانشناسی به عنوان یک علم، برای مشاهده، توصیف، پیشبینی و تبیین رفتار از روشهای نظاممند استفاده میکند. آیا قسمتهایی در مغز وجود دارند که زیبایی را بیشتر از آنچه که هست برای ما پر رنگتر میکنند؟ با این حال، آنچه او را مجذوب و شیفته کرد، پیگیری بسیار دشوارتری از «روانشناسی فیزیکی درونی» بود. جوشانده تره کوهی مخصوصأ ریشه آن با گُل پامچال (هر کدام ۱۰۰ گرم) به مدت ۵ روز برای درمان فراموشکاری و مرض نسیان بسیار مفید میباشد. یکی از این جنبشها، جنبش انسانگرایی بود که در اواسط قرن بیستم ظهور کرد و بر خصوصیات مثبت یک شخص، ظرفیت انسان برای کمال و حق تعیین سرنوشت تاکید داشت. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که روانشناسی تنها خود را به رفتار آدمی محدود نمیسازد، بلکه رفتار جانوران را نیز بررسی میکند و چه بسا تحقیق در رفتار بیپیرایه و بیقید و شرط جانوران پست، روشنگر زمینههای رفتار آدمی است. امروزه کمتر کسی را میتوان سراغ داشت که از دانش روانشناسی بینیاز باشد.

روانشناسی نیز مانند هر دانش دیگری دارای روش علمی خاص خود میباشد. خام آن را می توان، مانند سبزی همراه با خوراک خورد. اگر در دشت روییده باشد آن را «کورایه» و اگر در کوه روییده باشد به آن «کنیوال» می گویند. اگر بدانیم که در مغز ما چه میگذرد، چگونه زیباییرا متفاوت میفهمیم؟ ماده کولین موجود در تره کوهی به عنوان پیام آور شیمیایی در مغز عمل میکند، جالب است بدانید، گنجاندن مقدارکافی کولین در رژیم غذایی باعث افزایش قدرت یادگیری کودکان وبزرگسالان میشود. از این زاویه، روانشناسی با یک دید انساننگری نیز به مطالعه رفتار روی میآورد. راه رفتن، مطالعه کردن، دادوستد اجتماعی و نظایر آنها رفتارهای مورد مطالعه علم روانشناسی میباشد. روانشناسان هم گاهی فکر میکنند رشته آنها بیش از حد بر جنبههای منفی رفتار متمرکز شده و به اندازه کافی به جنبههای مثبت رفتار نپرداخته است. اما روانشناسی با هر دو جنبه مثبت و منفی زندگی سروکار دارد. پس از آنکه صاحبنظران متقاعد شدند حالوهوای روانشناسی بیش از حد منفی شده است، دو جنبش را که روی تاثیرات مثبت روانشناسی بر زندگی مردم متمرکز بودند، پدید آوردند.

تره کوهی، از خانواده ی تره فرنگی است که عطر و طعم قوی تر از پیاز و تره فرنگی دارد. پاسخ به این بستگی دارد که آیا ما زیباییرا اصلاً یک پدیده واحد میدانیم؟ ۲- تصریح میکند که عوامل ارثی و محیطی به صورت جداگانه یا به طور متقابل در ایجاد رفتار چه تاثیری دارند. اگر چه افکار و احساسات را به صورت مستقیم نمیتوانیم ببینیم ولی واقعیت دارند. روانشناسی مفروضات را به صورت ظاهری نمیپذیرد بلکه مستدل بودن آنها را در نظر میگیرد. رفتار نه تنها به آنچه انجام میدهیم بلکه به آنچه میاندیشیم نیز اطلاق میشود. منظور روانشناسی نه تنها پیشرفت علمی و صنفی است بلکه یکی از هدفهای آن بهبود بخشیدن به زندگی انسان میباشد. ۴- حدود، مسیر رشد و پیشرفت انواع استعدادهای ذاتی و اکتسابی افراد را معین میکند. در کتب طب سنتی درباره خواص تره کوهی آمده است، چنانچه آب تره کوهی را با آب نعناع مخلوط کرده ۳ روز ناشتا یک استکان بنوشیم، تمام بادهای بدن را دفع میکند. از خواص تره کوهی در طب سنتی کمک به درمان بیماری های کبد بوده، به کبد در دفع کلسترول کمک میکند. چرا برای ما مهم است که زیبایی، یک چیز در مغز است یا 10 منطقه را فعال میکند؟

۱۵. ↑ عظیمی، سیروس، اصول روانشناسی عمومی، تهران، دهخدا، ۱۳۶۶، چاپ دهم، ص۳۳. عظیمی، سیروس، اصول روانشناسی عمومی، تهران، دهخدا، ۱۳۶۶، چاپ دهم، ص۳۳. ۹. ↑ عظیمی، سیروس، اصول روانشناسی عمومی، تهران، دهخدا، ۱۳۶۶، چاپ دهم، ص۳۰. کرین، ویلیام کریستوفر، نظریههای رشد، غلامرضا خوینژاد، تهران، رشد، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۴۷. ۱۲. ↑ کرین، ویلیام کریستوفر، نظریههای رشد، غلامرضا خوینژاد، تهران، رشد، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۴۷. حال ببینیم که رفتار و فرآیندهای ذهنی چه هستند. روانشناسی را میتوان چنین تعریف کرد: بررسی علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی. مایه تحقیق در این علم، رفتار است. گرچه برخی از نسخههای این نظریه درست است. در دنباله راه شاعران و هنرمندان، زیبایی همیشه جزیی از زندگی انسان بوده است. اما کاربرد آن درباره زاویههای مختلف رفتار انسان مشکل و محدود است. زیرا رفتار امری محسوس و مشهود است. بیشک همین روح علمی در روانشناسی است که آن را از علمالنفس متمایز میسازد. کیفیت شاخص هر دانشی بیشتر به روح علمی و ارزشی که روشهای آن در کسب معرفت دارد وابسته است. تره کوهی (با نام علمی: Allium ampeloprasum Var Iranicum)، گیاهی علفی است که طعم تند آن شبیه به پیاز و سیر است و خودش شبیه تره می باشد. این ماده از جداره رگ های خونی در برابر آسیبدیدگی محافظت می کند.

توسط دکتر زادان فرخ

دکتر زادان فرخ متخصص قلب هستم